image_print

Handleiding

video- assessment

1. Video-opname van de mediation

De kandidaat dient middels WeTransfer een video in te sturen met een digitale video- opname van een rollenspelsimulatie van een mediation. Bij de video- opname dient een korte typering, hooguit 15 regels, van het conflict te worden toegevoegd. Bij verzending van de video- opname via 'WeTransfer' dient de casus met typering "PDF document" te worden verzonden. In dit PDF document wordt kort aangegeven waar het conflict over gaat en welke positie de betreffende partijen innemen. Ook is het mogelijk een digitale video- opname van een "real life" mediationsessie in te zenden mits deze aan de criteria van dit protocol voldoet.

In het rollenspel c.q. de mediation moet sprake zijn van een conflict tussen de partijen waar zij zelf niet kunnen uitkomen. De partijen moeten de intentie hebben om tot een oplossing te komen. In geval van een simulatie dient de video te zijn opgenomen zonder script of scenario en er moet een realistische conflictinteractie tussen beide conflictpartijen te zien zijn. Een video van alleen 'een goed gesprek' tussen twee partijen kan niet voldoende worden beoordeeld. De kandidaat zal indien er onvoldoende conflictinteractie zichtbaar is een uitslag met onvoldoende resultaat ontvangen omdat de kandidaat onvoldoende heeft kunnen laten zien te beschikken over de geëxamineerde competenties.

2. Duur video

De totale opname mag niet meer beslaan dan 40 minuten. Opnames die langer zijn zullen na het verstrijken van 40 minuten worden stopgezet en niet verder worden beoordeeld. De beoordeling vindt in dat geval plaats over de eerste 40 minuten. Een opname van minder dan 35 minuten kan niet worden beoordeeld.

3. Eisen rollenspel

De acteurs/rollenspelers moeten in staat zijn om als conflictpartijen in een rollenspel een conflict op natuurgetrouwe wijze te spelen. Dit betekent dat partijen zo natuurlijk en realistisch mogelijk reageren op elkaar en op de interventies van de mediator. Het is uiteraard toegestaan dat de "partijen" van te voren met elkaar het rollenspel en welke personages zij gaan aannemen in het conflict bespreken. Het is niet de bedoeling dat de mediator meer weet heeft van het conflict dan de globale omschrijving uit het "telefoongesprek". Ook is het niet toegestaan dat de partijen de mediator 'helpen' een goed resultaat te bereiken. Zij moeten een realistische conflictinteractie laten zien.

In de “Instructie voor de casuïstiek en de acteurs” is een uitgebreide beschrijving te vinden van de vereisten die aan de casus en het acteerspel bij de video- assessments worden gesteld. Voor het vervaardigen van de video- opname die aan de richtlijnen voldoet is het raadzaam deze richtlijnen te volgen.

4. Mediationsessie

De video dient een aaneengesloten opname van 40 minuten te bevatten, waarin een realistische conflictinteractie te zien is tussen beide partijen en waarbij de kandidaat zijn of haar competenties als mediator laat zien.

 • De aangeboden opname moet het voor de assessoren mogelijk maken de mediator te beoordelen langs de lijn van het assessment- beoordelingsinstrument.
 • Als de tijd voorbij is, kan de mediator volstaan door in de camera te melden dat de opname zal gaan stoppen. De mediation hoeft niet te worden afgesloten met een afronding of samenvatting.
 • Het is niet nodig dat gedurende de opname het conflict tot een oplossing wordt gebracht, maar wel dat de kandidaat zijn of haar competenties kan laten zien in het interveniëren in een realistische conflictinteractie en daarop beoordeeld kan worden.

5. Introductie eerste mediationsessie

De opname betreft de eerste mediationsessie. De video dient een korte introductie van de mediation te bevatten. Uitgangspunt vóór de start van de mediation is dat de mediator de partijen telefonisch kort heeft gesproken en informatie over mediation en een mediationovereenkomst naar de partijen heeft gestuurd. De mediator heeft de getekende mediationovereenkomsten retour ontvangen. In deze introductie benoemt de mediator de essentiële punten van de mediationovereenkomst en verifieert of de partijen deze punten onderschrijven, geeft aan wat zijn rol is en gaat in op eventuele vragen en opmerkingen van beide partijen. Deze introductie maakt deel uit van de totale video- tijd van 40 minuten en van de beoordeling.

6. Echte mediation

Het is mogelijk om een echte mediationsessie op te nemen en in te sturen voor het video- assessment. Het is dan denkbaar dat bij een echte mediationsessie de mediator begint met een wat uitgebreidere voorstelronde en een beschrijving geeft van hetgeen mediation inhoudt. Dit kan meer tijd in beslag nemen dan bij een video de bedoeling is. Het is in dat geval toegestaan de video te starten na deze kennismaking, maar wel vóór het benoemen en het verifiëren van de essenties van de mediationovereenkomst met de partijen (geheimhouding, inspanningsverplichting, etc). In overleg met het toetsingsinstituut kan er bij een echte mediationsessie -bij uitzondering- eventueel een "knip" bij de introductie (tussen het voorstellen en het verifiëren of de essenties van mediation worden onderschreven) worden toegestaan.

7. Template video- opname

Camera instelling

 • Over het algemeen is de afstand van de camera tot de deelnemers 5 à 6 meter (tenzij er met een groothoeklens wordt gewerkt, dan kan het van dichterbij worden opgenomen).
 • De hoogte van de camera is ongeveer 150 cm.
 • De opname moet worden gemaakt met een camera die vaststaat op een statief en een vast panoramabeeld opneemt (niet in/uitzoomen, zwenken e.d.).
 • Géén tegenlichtopname (lichtbron van achter de camera of minstens van opzij!).
 • De camera staat recht tegenover de mediator, de mediator zit dus in het midden van het opname beeld.
 • De mediator zit in het midden tussen de partijen. Links en rechts zitten de partijen en zij zijn van de zijkant op de video waarneembaar.
 • De opname moet beeldvullend zijn en de deelnemers moeten geheel en altijd in beeld blijven.

Opname eisen

 • Het beste is een ronde tafel van maximaal 120 cm doorsnede of een andere tafel die niet breder is dan 120 cm.
 • Alle deelnemers moeten duidelijk op de video hoorbaar zijn. Gezien de afstand van de camera tot de deelnemers moet er één of meerdere tafelmicrofoons worden gebruikt. Ook mag gebruik worden gemaakt van draadloze microfoons die bij de kandidaten zijn aangebracht. Vermijd omgevingsgeluiden.
 • De opname moet "authentiek/naturel" worden ingezonden. De opname mag gedurende de mediation niet worden stilgezet.
 • Er mag in de opname niet zijn geknipt; de opname mag niet zijn gemonteerd, of op andere wijze zijn bewerkt.

Format

De opname dient van goede kwaliteit te zijn. De opname moet kunnen worden afgespeeld op een grootbeeld TV scherm.

Bij aanlevering via 'WeTransfer':

 • De opname dient digitaal via 'WeTransfer' te worden aangeleverd. Hierbij dient in PDF te worden toegevoegd: beschrijving van de casus en verklaring van de acteurs.
 • U dient ook een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Gebruik de KopieID app van de Rijksoverheid om de essentiële gegevens van uw identiteitsbewijs te maskeren.

Instructie comprimeren bestand:

 • Om de video's wat kleiner te maken download een gratis programma Handbrake op www.handbrake.fr
 • Na de installatie, start het programma en klik op Source
 • Klik vervolgens op File
 • Kies het bestand dat je wilt comprimeren
 • Klik vervolgens in het Destination gedeelte naar Browse en kies waar je het gecomprimeerde bestand wilt opslaan
 • Laat alle andere opties hoe ze waren en klik vervolgens op Start
 • Als de compressie klaar is kunt u het bestand nakijken en vervolgens opsturen naar info@mediationtoets.nl met behulp van WeTransfer.com (let op de 2GB limiet voor de bestanden)

Meerdere bestanden aan elkaar plakken (Joinen):

Sommige camera's maken meerdere bestanden i.p.v. één tijdens opnames. Omdat de video als geheel moet geleverd worden, kunt u eerst de bestanden comprimeren met behulp van bovengenoemde programma en vervolgens "aan elkaar plakken" met behulp van programma MP4 Joiner free (te downloaden op www.mp4joiner.org/en/ )

 • Na de installatie, start het programma
 • Klik op + Add Video
 • Kies de bestanden die je aan elkaar wilt plakken
 • Zet de bestanden in de juiste volgorde met behulp van de pijltjes aan de rechterkant
 • Klik vervolgens op Join
 • Als de samenvoegen klaar is kunt u het bestand nakijken en vervolgens opsturen naar info@mediationtoets.nl met behulp van WeTransfer.com (let op de 2GB limiet voor de bestanden)

8. Aanvragen en inzenden

De kandidaat dient zich via het online aanmeldingsformulier aan te melden met de mogelijkheid direct te betalen via iDeal.

Indien de mediation een rollenspel is met acteurs, dienen de namen en adressen van de acteurs te worden vermeld en hun toestemming. De acteurs dienen een verklaring te ondertekenen waarmee zij aangeven dat het rollenspel niet via een script is verlopen en er geen handelingen zijn verricht om de mediator te helpen.

Indien het een opname betreft van een echte mediationsessie, moet er een vrijgaveverklaring zijn van de partijen.

9. Beoordeling

De beoordeling van de video geschiedt door twee assessoren, een hoofdassessor en een secondant assessor. De toezichthouder van Intop en de assessoren beoordelen ook de authenticiteit van de video en de authenticiteit van het rollenspel.

Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van het beoordelingsinstrument van het reguliere assessment. Het beoordelingsinstrument bestaat uit 5 hoofdcompetenties en 11 deelcompetenties geoperationaliseerd in ruim 230 gedragscriteria.

De kandidaat krijgt per deelcompetentie een score. Het kan zijn dat de kandidaat in de mediation niet toekomt aan deelcompetentie 5c "helpen bij het zoeken naar creatieve oplossingen". In dat geval blijft dit gedragscriterium buiten de beoordeling. De kandidaat krijgt dan 10 i.p.v. 11 beoordelingen. De kandidaat is geslaagd indien hij/zij bij 10 beoordelingen 30 punten en bij 11 beoordelingen 33 punten heeft gehaald (bij een maximum te behalen puntenaantal van 50 resp. 55 punten).

10. Uitslag

Na beoordeling zendt Intop Mediationtoets de kandidaat de uitslag. De kandidaat ontvangt per deelcompetentie een beoordeling in de vorm van een cijfer waarbij 1 staat voor onacceptabel en 5 voor zeer goed. De kandidaat ontvangt een uitslagrapport met 10 of 11 beoordelingen en een totaalscore met de vermelding of de kandidaat geslaagd is of niet.

11. Reglementen

Op het video- assessment zijn de Intop deelnamevoorwaarden en het examenreglement video- assessment MfN- registermediator van toepassing.

* Let op! U dient het BSN af te schermen. Na beoordeling van de video wordt de kopie van het legitimatiebewijs vernietigd door Intop Mediationtoets.

image_print