Tweejaarstermijn

Tweejaarstermijn

Tot 1 januari 2020 gold de zogenaamde tweejaarstermijn. Deze termijn hield in dat men na het afronden van de basisopleiding mediation twee jaar de tijd had om het theorie-examen en het assessment te behalen en zich te laten registreren bij de MfN. Per 1 januari 2020 is deze tweejaarstermijn losgelaten voor cursisten die vanaf 1 januari 2020 de opleiding volgen. Er is vanaf toen een soepel beleid gevoerd voor cursisten die langer dan twee jaar de tijd nodig hadden om zich te laten registreren en die de opleiding voor 1 januari 2020 hadden afgerond. Inmiddels is besloten om ook voor cursisten die de opleiding voor 1 januari 2020 hebben afgerond de tweejaarstermijn geheel te laten vervallen. Wel blijft het advies om zo snel mogelijk na afronding van de basisopleiding op te gaan voor het theorie-examen en ook niet te lang te wachten met deelname aan het assessment. Daarnaast wordt geadviseerd om indien het langere tijd geleden is dat u de basisopleiding heeft afgerond contact op te nemen met uw MfN-erkende opleider om na te gaan in hoeverre de destijds gevolgde opleiding nog actueel is qua theorie en vaardigheden.