image_print

Dyslexie- regeling

Artikel 8 van het examenreglement bevat de volgende bepaling: "Indien een kandidaat fysieke beperkingen heeft waardoor reguliere deelname aan het examen niet mogelijk is dient hij/zij voor inschrijving voor het examen contact op te nemen met Intop. Intop zal dan trachten een bevredigende oplossing te vinden. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden".

Naar aanleiding van bovenstaande bepaling is de volgende regeling bij dyslexie vastgesteld.

Een dyslectische kandidaat kan een aangepast schriftelijk examen aanvragen. Hij kan hiertoe een verzoek indienen met daarbij een verklaring van een psycholoog/orthopedagoog.

Het aangepaste examen is een vergrootte versie van het examen (A3 formaat i.p.v. A4 formaat) en 15 minuten extra examentijd.

NB: de reguliere examentijd is 2 uur. Dit is ruimschoots voldoende om de 50 meerkeuzevragen te beantwoorden. Gemiddeld zijn kandidaten na 1,5 uur klaar met het examen.

Een kandidaat die een beroep wil doen op de dyslexieregeling kan na online aanmelding voor het examen een schriftelijk verzoek doen voor de dyslexie-regeling met bijvoeging van de dyslexie-verklaring van een psycholoog/orthopedagoog. Deze verklaring moet zijn opgesteld door een op dit gebied deskundige psycholoog of een orthopedagoog. Een verklaring van bijvoorbeeld een huisarts is niet voldoende. De originele verklaring moet afgedrukt zijn op briefpapier met het kenmerk van de geraadpleegde psycholoog/orthopedagoog.

Het verzoek dient uiterlijk twee weken voor de examendatum binnen te zijn. De additionele kosten bedragen € 45,00 (vrijgesteld van btw). De kandidaat ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst van het verzoek om een aangepast examen. Hierin geeft Intop Mediationtoets aan of het verzoek wordt ingewilligd.

Er vindt geen restitutie plaats indien de kandidaat het examen binnen de reguliere examentijd heeft ingeleverd.

image_print