image_print

Deelnamevoorwaarden theorie- examen

Deelnamevoorwaarden digitale afname theorie-examen mediator bij een Exam-Center

 1. Een kandidaat kan alleen dan het theorie-examen afleggen indien aan elk van de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan.
 2. De kandidaat moet een door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) erkende basisopleiding mediation met goed gevolg hebben afgerond.
 3. Aanmelding voor het theorie-examen geschiedt door middel van een daarvoor bestemd online aanmeldingsformulier. U kiest uit één van de locaties een voor u gewenste datum en tijdstip.
 4. Door de aanmelding/boeking ontstaat de betalingsverplichting van de examenkosten. Voor de deelname aan het theorie-examen gelden de betalingsvoorwaarden van Intop/exam-center.
 5. Het is de kandidaat niet toegestaan zich voor een herkansing op te geven indien de uitslag nog niet bekend is of als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.
 6. De kosten van het theorie-examen worden per 1 januari en/of per 1 juli bekend gemaakt op de website van Intop.
 7. Annuleren/wijzigen van de examenboeking kan uitsluitend geschieden middels de link in de examenbevestiging en kan tot en met acht dagen voorafgaand aan de examendatum. De kosten van annulering/wijziging (ook in geval van bijzondere omstandigheden) treft u aan op onze tarievenlijst.
 8. Bij betaling door middel van een factuuradres kiest u voor de optie ‘BankTransfer’ en dient u een datum te boeken die verder dan veertien dagen vooruit ligt. Indien u een examendatum kiest binnen veertien dagen na aanmelding dient de betaling direct online door middel van iDeal te worden voldaan.
 9. De examenvragen zijn het onvervreemdbaar eigendom van Intop. Alle auteursrechten en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Al deze vragen zijn vertrouwelijk en geheim. Géén van deze examenvragen mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, mondelinge overbrenging of enige andere manier, zonder toestemming vooraf van Intop.
 10. Aan het eind van het theorie-examen verschijnt de score op het beeldscherm. De kandidaat is geslaagd met een minimale score van 36 punten.
 11. Binnen twee weken na het afleggen van het theorie-examen ontvangt de kandidaat schriftelijk de uitslag. Over de uitslag kan noch mondeling noch schriftelijk worden gecorrespondeerd met de examenorganisatie.
 12. De kandidaat gaat ermee akkoord dat, indien hij/zij voor zowel het theorie-examen als het assessment (live of video) is geslaagd, Intop dit samen met de NAW-gegevens van de kandidaat doorgeeft aan de MfN zodat zij de kandidaat kunnen benaderen voor registratie in het MfN-register.
 13. De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze voorwaarden, het examenreglement theorie- examen en het reglement klachten en bezwaar theorie-examen.

2022v2

image_print