image_print

Deelnamevoorwaarden theorie- examen

Voorwaarden deelname theorie- examen mediator met papieren boekje

 1. Een kandidaat kan alleen dan het theorie-examen afleggen indien aan elk van de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan.
 1. De kandidaat moet een MfN erkende basisopleiding mediation met goed gevolg hebben afgesloten.
 1. Deelname aan het theorie-examen is alleen mogelijk op voorwaarde dat de kandidaat als doel heeft zich te registreren bij de Mediatorsfederatie Nederland.
 1. De kandidaat dient binnen 2 jaar na afsluiting van de opleiding de examens (theorie-examen én assessment) te behalen.
 1. Aanmelding voor het theorie-examen geschiedt door middel van een daarvoor bestemd online aanmeldingsformulier. De inschrijvingstermijn sluit twee weken voor de datum van de examenafname. Uitsluitend aanmeldingen die volledig ingevuld zijn, worden door de examenorganisatie in behandeling genomen. Aanmelding biedt geen garantie tot plaatsing; plaatsing geschiedt op basis van beschikbaarheid, e.e.a. ter beoordeling van de examenorganisatie.
 1. Door de aanmelding ontstaat de betalingsverplichting van de examenkosten.
 1. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is de kandidaat niet toegestaan zich voor een herkansing op te geven indien de uitslag nog niet bekend is of als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.
 1. Indien een kandidaat binnen twee weken na inzending van het aanmeldingsformulier geen bevestiging heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met de examenorganisatie.
 1. De kosten van het theorie-examen worden per 1 januari en/of per 1 juli bekend gemaakt op de website.
 1. Bij de online aanmelding is het mogelijk om direct met Ideal te betalen. Bij de bevestiging ontvangt u de factuur met daarin vermeld de reeds betaalde kosten. Indien u heeft gekozen voor een betaling per overboeking dan ontvangt u bij de bevestiging de factuur met daarin vermeld de verschuldigde kosten. De betaling dient binnen twee weken te geschieden. Bij het niet betalen binnen de termijn wordt een herinnering verstuurd. Aan de eerste betalingsherinnering zijn geen kosten verbonden. Bij de tweede en derde herinnering wordt € 5,00 in rekening gebracht. Er wordt geen bevestiging van ontvangst van de betaling verzonden.
 1. Annulering/wijziging van de inschrijving kan uitsluitend schriftelijk geschieden: per e-mail of per aangetekende post. De annulering/wijziging wordt binnen vijf werkdagen schriftelijk bevestigd. De kosten van annulering/wijziging (ook in geval van bijzondere omstandigheden) treft u aan op de tarievenlijst pagina.Een wijziging van de inschrijving laat de oorspronkelijke betalingsverplichting van de kandidaat onverlet.
 1. Minimaal 14 dagen voor de examendatum wordt een schriftelijke oproep toegestuurd aan kandidaten aan wie een bevestiging van aanmelding is toegestuurd. Hierin staat onder meer aangegeven:
 • Het tijdstip waarop de kandidaat verwacht wordt aanwezig te zijn en waarop het examen begint;
 • Informatie over het verloop van het examen en de totale duur van het examen;
 • Informatie over de gegevens die door de kandidaat dienen te worden meegebracht.

Indien een kandidaat 10 dagen voor de desbetreffende examendatum de vermelde schriftelijke oproep niet heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met Intop Mediationtoets.

 1. De schriftelijk uitgewerkte examenopgaven zijn het onvervreemdbaar eigendom van Intop Mediationtoets.
 1. De kandidaat ontvangt binnen 2 weken na het afleggen van het examen schriftelijk de uitslag. Over de uitslag kan noch mondeling noch schriftelijk worden gecorrespondeerd met de examenorganisatie. Bezwaar en/of klachten kunnen worden ingediend volgens de procedure omschreven in het reglement Klachten en Bezwaar theorie-examen.
 1. De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze voorwaarden.

2018v4

 

 

Voorwaarden deelname digitale afname theorie-examen mediator bij een Exam-Center

 1. Een kandidaat kan alleen dan het digitaal theorie-examen afleggen indien aan elk van de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan.
 1. De kandidaat moet een door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) erkende opleiding/training met goed gevolg hebben afgesloten. Door aanmelding verklaart de kandidaat dat de opleiding niet langer dan twee jaar geleden is afgerond of dat er uitstel is verleend door Intop/MfN voor deelname aan het examen.
 1. Deelname aan het theorie-examen is alleen mogelijk op voorwaarde dat de kandidaat als doel heeft zich te registreren bij de MfN.
 1. Aanmelding geschiedt door eerst het voorinschrijvingsformulier in te vullen op de website van Intop Mediationtoets. U ontvangt binnen 2 werkdagen een aanmeldingslink waarbij u een digitaal examen kunt boeken bij één van de Exam-Centers. Deze link is persoonsgebonden en mag u slechts éénmalig gebruiken.
 1. Met de link kunt u uw definitieve boeking voor een examen bij een Exam-Center doen. U kiest uit een van de locaties een voor u gewenste datum en tijdstip.
 1. Door de aanmelding ontstaat de betalingsverplichting van de examenkosten. Voor de deelname aan het theorie-examen bij een Exam-center gelden de betalingsvoorwaarden van Intop/Exam-Center. Zie ook de tarievenlijst.
 1. Het is de kandidaat niet toegestaan zich voor een herkansing op te geven indien de uitslag nog niet bekend is of als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.
 1. De kosten van het digitale theorie-examen worden per 1 januari en/of per 1 juli bekend gemaakt op de website van Intop.
 1. Indien het digitale theorie-examen binnen 7 dagen na de boeking plaatsvindt dan ziet de kandidaat af van de wettelijke bedenktijd en kan de boeking niet meer worden gewijzigd of kosteloos worden geannuleerd.
 1. De examenopgaven zijn het onvervreemdbaar eigendom van Intop Mediationtoets. Alle auteursrechten en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Al deze vragen zijn vertrouwelijk en geheim. Géén van deze vragen mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, mondelinge overbrenging of enige andere manier, zonder toestemming vooraf van Intop Zorgsector.
 1. Aan het eind van het digitale examen verschijnt de score op het beeldscherm. De kandidaat is geslaagd met een minimale score van 36 punten.
 1. Binnen twee weken na het afleggen van het examen ontvangt de kandidaat schriftelijk de uitslag. Over de uitslag kan noch mondeling noch schriftelijk worden gecorrespondeerd met de examenorganisatie.
 1. De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze voorwaarden.

2018v4

image_print