image_print

Deelnamevoorwaarden theorie- examen

Deelnamevoorwaarden theorie- examen mediator met papieren boekje

 1. Een kandidaat kan alleen dan het theorie-examen afleggen indien aan elk van de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan.
 2. De kandidaat moet een door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) erkende basisopleiding mediation met goed gevolg hebben afgesloten. Door aanmelding verklaart de kandidaat dat de opleiding niet langer dan twee jaar geleden is afgerond of dat er uitstel is verleend door examenorganisatie Intop Mediationtoets (Intop)/MfN voor deelname aan het theorie-examen.
 3. Deelname aan het theorie-examen is alleen mogelijk op voorwaarde dat de kandidaat als doel heeft zich te registreren bij de MfN.
 4. Aanmelding voor het theorie-examen geschiedt door middel van een daarvoor bestemd online aanmeldingsformulier. De inschrijvingstermijn sluit drie weken voor de datum van de examenafname. Uitsluitend aanmeldingen die volledig ingevuld zijn, worden door de examenorganisatie in behandeling genomen. Aanmelding biedt geen garantie tot plaatsing; plaatsing geschiedt op basis van beschikbaarheid, e.e.a. ter beoordeling van Intop.
 5. Door de aanmelding ontstaat de betalingsverplichting van de examenkosten.
 6. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is de kandidaat niet toegestaan zich voor een herkansing op te geven indien de uitslag nog niet bekend is of als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.
 7. Indien een kandidaat binnen twee weken na inzending van het aanmeldingsformulier geen bevestiging heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met Intop.
 8. De kosten van het theorie-examen worden per 1 januari en/of per 1 juli bekend gemaakt op de website.
 9. Bij de online aanmelding is het mogelijk om direct met iDeal te betalen. Bij de bevestiging ontvangt u de factuur met daarin vermeld de reeds betaalde kosten. Indien u heeft gekozen voor een betaling per overboeking dan ontvangt u bij de bevestiging de factuur met daarin vermeld de verschuldigde kosten. De betaling dient binnen twee weken te geschieden. Bij het niet betalen binnen de termijn wordt een herinnering verstuurd. Aan de eerste betalingsherinnering zijn geen kosten verbonden. Bij de tweede en derde herinnering wordt € 5,00 in rekening gebracht. Er wordt geen bevestiging van ontvangst van de betaling verzonden.
 10. Annulering/wijziging van de inschrijving kan uitsluitend schriftelijk geschieden: per e-mail of per aangetekende post. De annulering/wijziging wordt binnen vijf werkdagen schriftelijk bevestigd. De kosten van annulering/wijziging (ook in geval van bijzondere omstandigheden) treft u aan op onze tarievenlijst. Een wijziging van de inschrijving laat de oorspronkelijke betalingsverplichting van de kandidaat onverlet.
 11. Minimaal veertien dagen voor de examendatum wordt een schriftelijke oproep toegestuurd aan kandidaten aan wie een bevestiging van aanmelding is toegestuurd. Hierin staat onder meer aangegeven:
 • Het tijdstip waarop de kandidaat verwacht wordt aanwezig te zijn en waarop het theorie-examen begint;
 • Informatie over het verloop van het theorie-examen en de totale duur van het theorie-examen;
 • Informatie over de gegevens die door de kandidaat dienen te worden meegebracht.
 • Indien een kandidaat tien dagen voor de desbetreffende examendatum de vermelde schriftelijke oproep niet heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met Intop.
 1. De examenvragen zijn het onvervreemdbaar eigendom van Intop Mediationtoets. Alle auteursrechten en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Al deze examenvragen zijn vertrouwelijk en geheim. Géén van deze vragen mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, mondelinge overbrenging of enige andere manier, zonder toestemming vooraf van Intop.
 2. De kandidaat ontvangt binnen twee weken na het afleggen van het theorie-examen schriftelijk de uitslag. De kandidaat is geslaagd met een minimale score van 36 punten. Over de uitslag kan noch mondeling noch schriftelijk worden gecorrespondeerd met Intop. Bezwaar en/of klachten kunnen worden ingediend volgens de procedure omschreven in het reglement Klachten en Bezwaar theorie-examen.
 3. De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze voorwaarden.

2019v2

 

Deelnamevoorwaarden digitale afname theorie-examen mediator bij een Exam-Center

 1. Een kandidaat kan alleen dan het digitaal theorie-examen afleggen indien aan elk van de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan.
 2. De kandidaat moet een door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) erkende basisopleiding met goed gevolg hebben afgesloten. Door aanmelding verklaart de kandidaat dat de opleiding niet langer dan twee jaar geleden is afgerond of dat er uitstel is verleend door examenorganisatie Intop Mediationtoets (Intop)/MfN voor deelname aan het theorie-examen.
 3. Deelname aan het theorie-examen is alleen mogelijk op voorwaarde dat de kandidaat als doel heeft zich te registreren bij de MfN.
 4. Aanmelding voor het theorie- examen geschiedt door middel van een daarvoor bestemd online aanmeldingsformulier. U kiest uit één van de locaties een voor u gewenste datum en tijdstip.
 5. Door de aanmelding/boeking ontstaat de betalingsverplichting van de examenkosten. Voor de deelname aan het theorie- examen gelden de betalingsvoorwaarden van Intop/Exam-Center.
 6. Het is de kandidaat niet toegestaan zich voor een herkansing op te geven indien de uitslag nog niet bekend is of als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.
 7. De kosten van het digitale theorie-examen worden per 1 januari en/of per 1 juli bekend gemaakt op de website van Intop.
 8. Annuleren/wijzigen van de examenboeking kan uitsluitend geschieden middels de link in de examenbevestiging en kan tot uiterlijk zeven dagen voorafgaand aan de examendatum. De kosten van annulering/wijziging (ook in geval van bijzondere omstandigheden) treft u aan op onze tarievenlijst.
 9. Bij betaling door middel van een factuuradres kiest u voor de optie ‘BankTransfer’ en dient u een datum te boeken die verder dan veertien dagen vooruit ligt. Indien u een examendatum kiest binnen veertien dagen na aanmelding dient de betaling direct online door middel van iDeal te worden voldaan.
 10. De examenvragen zijn het onvervreemdbaar eigendom van Intop. Alle auteursrechten en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Al deze vragen zijn vertrouwelijk en geheim. Géén van deze examenvragen mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, mondelinge overbrenging of enige andere manier, zonder toestemming vooraf van Intop.
 11. Aan het eind van het digitale examen verschijnt de score op het beeldscherm. De kandidaat is geslaagd met een minimale score van 36 punten.
 12. Binnen twee weken na het afleggen van het examen ontvangt de kandidaat schriftelijk de uitslag. Over de uitslag kan noch mondeling noch schriftelijk worden gecorrespondeerd met de examenorganisatie.
 13. De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze voorwaarden.

2019v3

 

image_print