image_print

Deelnamevoorwaarden live-assessment

 1. Een kandidaat kan alleen dan het live-assessment afleggen indien aan elk van de hieronder genoemde voor- waarden is voldaan.
 2. De kandidaat heeft met goed gevolg een basisopleiding mediation bij een door de MfN erkend instituut ge- daan en het theorie-examen met succes afgelegd. Voor kandidaten die de opleiding voor 1 januari 2020 heb- ben afgerond geldt de tweejaarstermijn. Dit houdt in dat de opleiding niet langer dan twee jaar geleden is af- gerond of dat er uitstel is verleend door examenorganisatie Intop Mediationtoets (Intop)/MfN voor deelname aan het assessment.
 3. Aanmelding voor het live-assessment geschiedt door middel van een aanmeldingsformulier. Uitsluitend aan- meldingen die tijdig zijn ontvangen én volledig zijn ingevuld, worden door de examenorganisatie in behande- ling genomen. Aanmelding biedt geen garantie tot plaatsing; plaatsing geschiedt op basis van beschikbaar- heid, e.e.a. ter beoordeling van de examenorganisatie.
 4. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is de kandidaat niet toegestaan zich voor een herkansing op te geven indien het eerste assessment nog niet is afgelegd of als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.
 5. Indien een kandidaat binnen twee weken na inzending van het aanmeldingsformulier geen bevestiging heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met de examenorganisatie.
 6. Na de bevestiging van plaatsing behoudt de examenorganisatie het recht een examendatum te annuleren bij onvoldoende deelnemers. Kandidaten die geplaatst zijn op betreffende examendatum worden hierover bericht en in overleg op een nieuwe datum geplaatst.
 7. Door de aanmelding ontstaat de betalingsverplichting van de assessmentkosten. De kosten van het live- assessment worden per 1 januari en/of per 1 juli bekend gemaakt op onze website.
 8. Bij de aanmelding is het mogelijk om direct met iDeal te betalen. Bij de bevestiging ontvangt u de factuur met daarin vermeldt de reeds betaalde kosten. Indien u heeft gekozen voor een betaling per overboeking dan ontvangt u bij de bevestiging de factuur met daarin vermeldt de verschuldigde kosten. De betaling dient bin- nen twee weken te geschieden. Er wordt geen bevestiging van ontvangst van de betaling verzonden.
 9. Annulering/wijziging van de inschrijving kan uitsluitend per e-mail geschieden. De annulering/wijziging wordt binnen vijf werkdagen bevestigd. De kosten van annulering/wijziging (ook in geval van bijzondere omstandigheden) treft u aan op onze tarievenlijst pagina. Een wijziging van de inschrijving laat de oorspronkelijke betalingsverplichting van de kandidaat onverlet.
 1. Minimaal 14 dagen voor de datum van het assessment wordt een e-mail gestuurd aan de kandidaat. Hierin staat onder meer aangegeven:
  • -  Het tijdstip en de locatie waarop de kandidaat verwacht wordt aanwezig te zijn en waarop het as-sessment begint (het assessment vindt plaats tussen 08.30-18.00 uur en kandidaten worden geplaatsttussen 08.30-18.00 uur);
  • -  Informatie over het verloop van het assessment, alsmede over de totale duur ervan.
 2. Indien de kandidaat, 10 dagen voor desbetreffende datum van het assessment, de vermelde e-mail niet heeft ontvangen dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met de examenorganisatie.
 1. De uitslag wordt direct na afloop van het assessment door de assessoren opgesteld en aan de kandidaat mon- deling bekend gemaakt. Tevens krijgt de kandidaat de uitslag schriftelijk toegezonden. De kandidaat ontvangt de eindscore en de lijst van 10 of 11 scores (afhankelijk van het wel of niet van toepassing zijn de competen- tie 5c). Over de uitslag kan noch mondeling noch schriftelijk worden gecorrespondeerd met de examenorga- nisatie.
 2. De kandidaat gaat ermee akkoord dat indien hij/zij voor zowel het theorie-examen als het assessment (live of video) is geslaagd Intop dit, samen met de NAW-gegevens van de kandidaat doorgeeft aan de MfN zodat zij de kandidaat kunnen benaderen voor registratie in het MfN-register.
 3. De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze voorwaarden, het examenreglement live-assessment en het reglement klachten en bezwaar live-assessment.

2020v1

image_print