image_print

Deelnamevoorwaarden live-assessment

 1. Een kandidaat kan alleen dan het live-assessment afleggen indien aan elk van de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan.
 2. Deelname aan het live-assessment is alleen mogelijk op voorwaarde dat de kandidaat als doel heeft zich in te schrijven als MfN register mediator.
 3. De kandidaat heeft met goed gevolg een mediation basis opleiding/training bij een door het MfN erkend instituut gedaan en het theoriedeel ("theorie-examen") van het examen met succes afgelegd. De kandidaat dient binnen 2 jaar na afsluiting van de opleiding/training het assessment examen af te leggen.
 4. Aanmelding voor het live-assessment geschiedt door middel van een online aanmeldingsformulier. De inschrijvingstermijn sluit drie weken voor de datum van het examen. Uitsluitend aanmeldingen die tijdig zijn ontvangen én volledig ingevuld zijn, worden door de examenorganisatie in behandeling genomen. Aanmelding biedt geen garantie tot plaatsing; plaatsing geschiedt op basis van beschikbaarheid, e.e.a. ter beoordeling van de examenorganisatie.
 5. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is de kandidaat niet toegestaan zich voor een herkansing op te geven indien het eerste assessment nog niet is afgelegd of als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.
 6. Indien een kandidaat binnen twee weken na inzending van het aanmeldingsformulier geen bevestiging heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met de examenorganisatie.
 7. Na de bevestiging van plaatsing behoudt de examenorganisatie het recht een examendatum te annuleren bij onvoldoende deelnemers. Kandidaten die geplaatst zijn op de betreffende examendatum worden hierover bericht en in overleg op een nieuwe datum geplaatst.
 8. De kosten van het live-assessment worden per 1 januari en/of per 1 juli bekend gemaakt op onze website.
 9. De betaling dient binnen twee weken te geschieden. Bij het niet betalen binnen de termijn wordt een herinnering verstuurd. Aan de eerste betalingsherinnering zijn geen kosten verbonden. Bij de tweede en derde herinnering wordt € 5,00 in rekening gebracht. Er wordt geen bevestiging van ontvangst van de betaling verzonden.
 10. Annulering/wijziging van de inschrijving kan uitsluitend schriftelijk geschieden: per aangetekende post of per e-mail. De annulering/wijziging wordt binnen vijf werkdagen bevestigd. De kosten van annulering/wijziging (ook in geval van bijzondere omstandigheden) treft u aan op de tarievenlijst pagina.
 1. Minimaal 14 dagen voor de datum van het assessment wordt een schriftelijke oproep toegestuurd aan de kandidaat. Hierin staat onder meer aangegeven:
  • Het tijdstip waarop de kandidaat verwacht wordt aanwezig te zijn en waarop het assessment begint (het assessment vindt plaats tussen  09.00-18.00 uur en kandidaten worden geplaatst tussen 9.00-18.00 uur);
  • Informatie over het verloop van het assessment, alsmede over de totale duur ervan.
 1. Indien de kandidaat 10 dagen voor desbetreffende datum van het assessment de vermelde schriftelijke oproep niet heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen.
 2. De uitslag wordt direct na afloop van het assessment door de assessoren opgesteld en aan de kandidaat mondeling bekend gemaakt. Tevens krijgt de kandidaat de uitslag schriftelijk toegezonden. Over de uitslag kan noch mondeling noch schriftelijk worden gecorrespondeerd met de examenorganisatie.
 3. De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze voorwaarden en hetgeen is gesteld in het SKM examen reglement.versie: 17v1
image_print